• Rekrutacja do klasy pierwszej

   • Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz. 7:45 – 15:45.

    Nasz adres: 
    ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy
    telefon: (+48) 32 219 02 40
    email: szkola@sto.tychy.pl

    Bezpośredni kontakt z Dyrektor Szkoły: 
    dyrektor@sto.tychy.pl

  • Informacja o zmianach w zasadach rekrutacji doiklasy I na rok szkolny 2020/2021 - rekrutacja w warunkach zdalnej pracy szkoły

   W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół na skutek ogłoszenia stanu epidemii (rozp. MEN z dn. 11 marca 2020 r. wisprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wizwiązku zizapobieganiem, przeciwdziałaniem iizwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410, zipóźn. zm), wprowadza się zmiany w regulaminie rekrutacji do klasy IiSzkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

   Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie jednolitych kryteriów przyjęcia dziecka do szkoły, niezależnie od wzięcia udziału części kandydatów wispotkaniach rekrutacyjnych. 

   1. W rekrutacji biorą udział kandydaci, których rodzice/ opiekunowie prawni dostarczyli do dn. 30.04.2020 r. wymagane poniżej dokumenty. Dokumenty powinny zostać dostarczone w dowolny sposób, w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły.

   a.    Formularz rekrutacyjny, uzupełniony iipodpisany przez oboje rodziców.
   b.    Kwestionariusz dla rodziców, uzupełniony i podpisany przez min. jednego zirodziców.
   c.    Opinię wychowawcy grupy przedszkolnej.
   d.    Informację o gotowości szkolnej dziecka wydaną przez przedszkole.
   e.    Inne dokumenty, istotne w związku z późniejszym funkcjonowaniem dziecka wiszkole (opinie iiorzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy medyczne). 

   2. W związku z tym, że w spotkaniach rekrutacyjnych nie mogły wziąć udziału wszystkie dzieci kandydujące do Szkoły (odbyły się tylko spotkania widn. 7.03, spotkania zaplanowane na 14.03 zostały odwołane), przy podejmowaniu decyzji oiprzyjęciu do Szkoły pomija się wyniki kart pracy iiobserwacji prowadzonych podczas spotkań.

   3. Warunkiem przyjęcia doiszkoły jest tzw. pozytywna ocena, określona na podstawie dokumentów wymienionych wipkt. 1b – 1d. Pozytywna ocena oznacza średnią ocen wszystkich kandydatów, ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną. Zasada ta dotyczy wszystkich kandydatów, niezależnie od obecności na spotkaniu rekrutacyjnym.

   4. Spośród kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną, pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci uczących się wiszkole (pod warunkiem, iżirodzice spełniają obowiązki statutowe szkoły, m. in. współpracują ze szkołą w przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno-wychowawczych, regularnie wnoszą czesne), dzieci pracowników SP STO wiTychach oraz członków władz STO SKT nr 30 wiTychach.

   4. Kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną, przyjmowani są według kolejności zgłoszeń (data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego).

   5. Jeśli kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną nie wyczerpują liczby miejsc w tworzonych klasach I – przyjmowani mogą być pozostali kandydaci według poziomu uzyskanej oceny.

   6. Brak opłaty rekrutacyjnej (300 zł) i/lub brak przesłania dokumentów pkt. 1b – 1d powoduje przesunięcie na listę rezerwową, niezależnie od daty złożenia formularza zgłoszeniowego.

   7. Decyzja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana do 15 maja 2020 r. Po tym terminie umawiane będą indywidualne spotkania z rodzicami (realne lub online) w celu przekazania informacji zwrotnej i podpisania umowy oinauczanie.
   W spotkaniu bierze udział oboje rodziców (opiekunów prawnych).

   8. Planowane są spotkania przyjętych dzieci z przyszłorocznymi wychowawcami w szkole, jak tylko będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych warunków takiego spotkania. 

  • Drodzy Rodzice przyszłorocznych Pierwszoklasistów!

   Zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Otwartym naszej Szkoły, w czwartek 13 lutego. Będzie możliwość zwiedzenia szkoły - jej sal, korytarzyiiizakamarków, poznania nauczycieli, wzięcia udziału w "lekcjach" ;) Odpowiemy też na wszystkie pytania - do Państwa dyspozycji będą nasi nauczyciele, uczniowie i rodzice.

   Czekamy na Państwa i Państwa Dzieci! 
   Zachęcamy do zaproszenia znajomych, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły - spędźmy czas w dobrym towarzystwie smiley

   Zaczynamy o 16.30, w holu na 2 piętrze - będziemy wdzięczni za punktualne przybycie smiley

    

   • Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO w Tychach

   • I. Rekrutacja prowadzona jest poza rekrutacją elektroniczną.

    II. Za organizację przyjmowania uczniów odpowiada Dyrektor Szkoły.

    III. Klasy liczą nie więcej niż 16 uczniów.

    1. Do klasy I przyjmowane są dzieci w wieku określonym w ustawie o systemie oświaty: na rok szkolny 2020/2021 – dzieci urodzone w 2013 r. oraz (na wniosek rodziców) – dzieci urodzone w 2014 r.

    2. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest pozytywna ocena uzyskana podczas spotkania rekrutacyjnego sprawdzającego gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, Poziom oceny pozytywnej kwalifikującej do przyjęcia do szkoły ustalany jest corocznie, w odniesieniu do danej grupy kandydatów biorących udział w spotkaniach rekrutacyjnych.

    IV. Procedura przyjęcia ucznia do klasy I obejmuje:

    1. Złożenie w szkole wypełnionego formularza zgłoszeniowego (PDF>>>DOCX>>>), podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, z jednoczesnym wpłaceniem połowy kwoty wpisowego (= 300 zł) na rachunek bankowy Szkoły (ING Bank Śląski 70 1050 1399 1000 0022 2607 8984. W przypadku rezygnacji rodzica ze szkoły kwota ta nie podlega zwrotowi. Kwota ta jest zwracana jedynie w przypadku odrzucenia kandydatury dziecka przez szkołę po spotkaniu rekrutacyjnym (przed podpisaniem umowy).

    2. Udział ucznia w spotkaniu rekrutacyjnym odbywającym się w terminie marzec-maj roku, w którym dziecko rozpocznie naukę w klasie I.

    a. Spotkanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły. Spotkanie rekrutacyjne ma charakter obserwacji funkcjonowania dziecka w sytuacji zadaniowej i odbywa się w grupie 5-12 osobowej. Osobami prowadzącymi spotkanie są co najmniej 2 osoby spośród następujących: dyrektor szkoły, wicedyrektor, psycholog szkolny, pedagog szkolny, wychowawca kl. I-III, wychowawca świetlicy. W skład Komisji Rekrutacyjnej może wchodzić przedstawiciel organu prowadzącego. W wyjątkowych sytuacjach spotkanie rekrutacyjne może mieć charakter indywidualny (dziecko, rodzic/opiekun prawny, komisja kwalifikacyjna).

    b. Na spotkanie rekrutacyjne rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć informację o gotowości szkolnej dziecka (dokument wydaje przedszkole) lub opinię wychowawcy przedszkola o dziecku (PDF>>>DOCX>>>). Jeśli dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub lekarską – wymagane jest jej wcześniejsze przekazanie do szkoły celem dostosowania warunków spotkania i uwzględnienia w ocenie gotowości dziecka zawartych w niej wskazań.

    c. Podczas spotkania rekrutacyjnego oceniane są: gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, w tym dojrzałość społeczna i emocjonalna, rozwój intelektualny i motoryczny, wiedza ogólna i kultura osobistą kandydata/kandydatki. Poziom oceny pozytywnej kwalifikującej do przyjęcia do szkoły ustalany jest corocznie, w odniesieniu do danej grupy kandydatów biorących udział w spotkaniach rekrutacyjnych wg następującego algorytmu:

    • Każde dziecko biorące udział w spotkaniu oceniane jest przez min. 2 osoby z komisji rekrutacyjnej. Ocena jest uśredniana i wyrażona jako procent punktów możliwych do uzyskania.

    • Ocenie podlega:

    - zachowanie dziecka podczas spotkania m.in.: przestrzeganie ustalonych zasad, współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, umiejętność czekania na swoją kolej, samodzielność, radzenie sobie z trudnościami i porażkami, wytrwałość, koncentracja uwagi, motywacja do nauki;

    - wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego m.in. spostrzegawczość, grafomotoryka, koordynacja ruchowa, orientacja na płaszczyźnie i w przestrzeni, słownictwo, logiczne myślenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, liczb i liter, kategoryzowanie, odwzorowywanie, zapamiętywanie wzorów.

    • Średnia ocena uzyskana przez wszystkich uczniów jest przyjmowana jako ocena pozytywna kwalifikująca do przyjęcia do klasy I.

    • Spośród kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci uczących się w szkole (pod warunkiem, iż rodzice spełniają obowiązki statutowe szkoły, m. in. współpracują ze szkołą w przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno-wychowawczych, regularnie wnoszą czesne) oraz dzieci pracowników SP STO w Tychach.

    • Kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną przyjmowani są według kolejności zgłoszeń (data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego).

    • Jeśli kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną nie wyczerpują liczby miejsc w tworzonych klasach I – przyjmowani mogą być pozostali kandydaci według poziomu osiągnięć podczas spotkań rekrutacyjnych.

    d. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, na podstawie obserwacji uzyskanych podczas spotkania rekrutacyjnego, opinii wychowawcy przedszkola i ankiety uzupełnionej przez rodziców. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

    e. Podczas spotkania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni wypełniają ankietę dotyczącą rozwoju dziecka oraz oczekiwań związanych ze szkołą.

    f. Brak wpłaty (300zł) uniemożliwia udział w spotkaniu rekrutacyjnym. Nieobecność na spotkaniu rekrutacyjnym powoduje przesunięcie na koniec listy rezerwowej niezależnie od daty złożenia formularza zgłoszeniowego.

    3. Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi celem omówienia wyników spotkania rekrutacyjnego, gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej oraz zasad funkcjonowania Szkoły.

    4. Podpisanie umowy o nauczanie z jednoczesnym wpłaceniem drugiej połowy kwoty wpisowego.

    5. Dostarczenie do Szkoły dokumentów:

    a. informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wydaje do 30 kwietnia przedszkole, do którego dziecko uczęszcza), jeśli nie została dostarczona na spotkanie rekrutacyjne;

    b. bilans 6-latka i kserokopia karty szczepień;

    c. zdjęcie do legitymacji szkolnej.

    IV. Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do klasy I przyjmowane są w ciągu całego roku szkolnego. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022.

    V. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie zapewnia miejsca w klasie I.