• Rekrutacja do klasy pierwszej

   • Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły w godz. 7:45 – 15:45.

    Nasz adres: 
    ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy
    telefon: (+48) 32 219 02 40
    email: szkola@sto.tychy.pl

    Bezpośredni kontakt z Dyrektor Szkoły: 
    dyrektor@sto.tychy.pl

   • Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO w Tychach

   • PDF>>>;I. Rekrutacja prowadzona jest poza rekrutacją elektroniczną.

    II. Za organizację przyjmowania uczniów odpowiada Dyrektor Szkoły.

    III. Klasy liczą nie więcej niż 16 uczniów.

    1. Do klasy I przyjmowane są dzieci w wieku określonym w ustawie o systemie oświaty.

    2. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest pozytywna ocena uzyskana podczas spotkania rekrutacyjnego sprawdzającego gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, Poziom oceny pozytywnej kwalifikującej do przyjęcia do szkoły ustalany jest corocznie, w odniesieniu do danej grupy kandydatów biorących udział w spotkaniach rekrutacyjnych.

    IV. Procedura przyjęcia ucznia do klasy I obejmuje:

    1. Złożenie w szkole wypełnionego formularza zgłoszeniowego (PDF>>>DOCX>>>), podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, z jednoczesnym wpłaceniem bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości połowy aktualnego czesnego (490,00 zł) na rachunek bankowy Szkoły (ING Bank Śląski 70 1050 1399 1000 0022 2607 8984).

    2. Udział ucznia w spotkaniu rekrutacyjnym odbywającym się w terminie marzec-maj roku, w którym dziecko rozpocznie naukę w klasie I.

    a. Spotkanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły. Spotkanie rekrutacyjne ma charakter obserwacji funkcjonowania dziecka w sytuacji zadaniowej i odbywa się w grupie 5-12 osobowej. Osobami prowadzącymi spotkanie są co najmniej 2 osoby spośród następujących: dyrektor szkoły, wicedyrektor, psycholog szkolny, pedagog szkolny, wychowawca kl. I-III, wychowawca świetlicy. W skład Komisji Rekrutacyjnej może wchodzić przedstawiciel organu prowadzącego. W wyjątkowych sytuacjach spotkanie rekrutacyjne może mieć charakter indywidualny (dziecko, rodzic/opiekun prawny, komisja kwalifikacyjna).

    b. Na spotkanie rekrutacyjne rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć informację o gotowości szkolnej dziecka (dokument wydaje przedszkole) lub opinię wychowawcy przedszkola o dziecku (PDF>>>; DOCX>>>). Jeśli dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub lekarską – wymagane jest jej wcześniejsze przekazanie do szkoły celem dostosowania warunków spotkania i uwzględnienia w ocenie gotowości dziecka zawartych w niej wskazań.

    c. Podczas spotkania rekrutacyjnego oceniane są: gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, w tym dojrzałość społeczna i emocjonalna, rozwój intelektualny i motoryczny, wiedza ogólna i kultura osobistą kandydata/kandydatki. Poziom oceny pozytywnej kwalifikującej do przyjęcia do szkoły ustalany jest corocznie, w odniesieniu do danej grupy kandydatów biorących udział w spotkaniach rekrutacyjnych wg następującego algorytmu:

    • Każde dziecko biorące udział w spotkaniu oceniane jest przez min. 2 osoby z komisji rekrutacyjnej. Ocena jest uśredniana i wyrażona jako procent punktów możliwych do uzyskania.

    • Ocenie podlega:

    - zachowanie dziecka podczas spotkania m.in.: przestrzeganie ustalonych zasad, współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, umiejętność czekania na swoją kolej, samodzielność, radzenie sobie z trudnościami i porażkami, wytrwałość, koncentracja uwagi, motywacja do nauki;

    - wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego m.in. spostrzegawczość, grafomotoryka, koordynacja ruchowa, orientacja na płaszczyźnie i w przestrzeni, słownictwo, logiczne myślenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, liczb i liter, kategoryzowanie, odwzorowywanie, zapamiętywanie wzorów.

    • Średnia ocena uzyskana przez wszystkich uczniów jest przyjmowana jako ocena pozytywna kwalifikująca do przyjęcia do klasy I.

    • Spośród kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci uczących się w szkole (pod warunkiem, iż rodzice spełniają obowiązki statutowe szkoły, m. in. współpracują ze szkołą w przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno-wychowawczych, regularnie wnoszą czesne) oraz dzieci pracowników SP STO w Tychach.

    • Kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną przyjmowani są według kolejności zgłoszeń (data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego).

    • Jeśli kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną nie wyczerpują liczby miejsc w tworzonych klasach I – przyjmowani mogą być pozostali kandydaci według poziomu osiągnięć podczas spotkań rekrutacyjnych.

    d. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, na podstawie obserwacji uzyskanych podczas spotkania rekrutacyjnego, opinii wychowawcy przedszkola i ankiety uzupełnionej przez rodziców. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

    e. Podczas spotkania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni wypełniają ankietę dotyczącą rozwoju dziecka oraz oczekiwań związanych ze szkołą.

    f. Brak opłaty rekrutacyjnej uniemożliwia udział w spotkaniu rekrutacyjnym. Nieobecność na spotkaniu rekrutacyjnym powoduje przesunięcie na koniec listy rezerwowej niezależnie od daty złożenia formularza zgłoszeniowego.

    3. Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi celem omówienia wyników spotkania rekrutacyjnego, gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej oraz zasad funkcjonowania Szkoły.

    4. Podpisanie umowy o nauczanie z jednoczesnym wpłaceniem wpisowego w wysokości jednomiesięcznego aktualnego czesnego (980,00 zł).

    5. Dostarczenie do Szkoły dokumentów:

    a. informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wydaje do 30 kwietnia przedszkole, do którego dziecko uczęszcza), jeśli nie została dostarczona na spotkanie rekrutacyjne;

    b. bilans 6-latka;

    c. zdjęcie do legitymacji szkolnej.

    IV. Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do klasy I przyjmowane są w ciągu całego roku szkolnego. 

    V. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie zapewnia miejsca w klasie I.

    V. Warunki przyjęcia ucznia do klas II-VIII określa każdorazowo Dyrektor. Warunkami niezbędnymi są:

    a. wolne miejsce w klasie, do której uczeń kandyduje, 

    b. rozmowa Dyrektora z rodzicami kandydata.

    Procedura przyjęcia ucznia do klasy II-VII obejmuje:

    1. Złożenie w szkole wypełnionego formularza zgłoszeniowego (PDF>>>DOCX>>>), podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, z jednoczesnym wpłaceniem bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości połowy aktualnego czesnego (490,00 zł) na rachunek bankowy Szkoły (ING Bank Śląski 70 1050 1399 1000 0022 2607 8984).

    2. Przedstawienie w szkole: 

    a. ostatniego świadectwa promocyjnego kandydata lub dowodu na realizację nauki w przypadku ucznia z zagranicy,

    b. ocen bieżących uzyskanych w danym roku szkolnym – przy przyjęciu w trakcie roku szkolnego.

    3. Udział w zajęciach próbnych (1-5 dni) z klasą, do której uczeń ma zostać przyjęty.

    4. Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi celem omówienia wyników spotkania rekrutacyjnego, gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej oraz zasad funkcjonowania Szkoły. O przyjęciu decyduje Dyrektor po konsultacji z nauczycielami i wychowawcą klasy, do której uczeń ma być przyjęty.

    5. Podpisanie umowy o nauczanie z jednoczesnym wpłaceniem wpisowego w wysokości jednomiesięcznego aktualnego czesnego (980,00 zł).

    4. Nie przyjmuje się do szkoły uczniów z oceną zachowania poprawną i niższą. Nie przyjmuje się do szkoły uczniów ze średnią ocen poniżej 4,0. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor może przyjąć ucznia, który nie spełnia ww. kryteriów opisanych, na podstawie zawarcia kontraktu z uczniem i jego rodzicami.